Prijavite se:

11 + 3 =

Ovim pristajem da se moji lični podaci, koji su obuhvaćeni prijavom obrađuju u svrhu polaganja DIMAQ ispita, kao i održavanja aktivnog važećeg DIMAQ sertifikata.

Rukovalac ličnih podataka je udruženje Interaktivni Advertajzing Biro Srbija, sa svojim kancelarijama na adresi Beograd (11000), Bulevar despota Stefana 7 (“IAB Serbia”). Obrađivač podataka je firma Interactive Advertising Institute Sp. z o.o., ul. Puławska 39/77, 02-508 Varšava, Poljska (“IAI”) na osnovu ugovora zaključenog sa IAB Serbia. U toku implementacije tog ugovora, IAI će imati uvid u podatke o ličnosti učesnika DIMAQ sertifikacionog sistema, u okviru baza podataka koje su prenete u elektronskoj formi u Poljsku. U izvršavanju ugovorenog IAI će vršiti obradu podataka o ličnosti učesnika – fizičkih lica, u ime i za račun IAB Serbia. Podaci će biti obrađivani u svrhu polaganja DIMAQ ispita, kao i održavanja aktivnog važećeg DIMAQ sertifikata. Svako lice ima pravo na uvid podataka koji se na njega odnose, da zatraži prestanak obrade i traži brisanje podataka u slučaju nedozvoljene obrade, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012). Prosleđivanje ličnih podataka je dobrovoljno, ali usled nedostatka saglasnosti za njihovu obradu nije moguće kompletirati proceduru sertifikacionog testiranja. Svako lice može da opozove svoj pristanak, ali u slučaju opoziva to lice je je dužno da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu.